1 — 
Què és l’Ensenyament Formal?

"Apreneu tant com pugueu, sempre que pugueu, de qualsevol persona que pugueu; arribarà un moment que agraireu haver-ho fet."

Sarah Caldwell

La majoria de la gent ha tingut l’experiència d’aprendre una llengua per mitjà de l’ensenyament formal en un moment o un altre: com a assignatura obligatòria a l’escola, en una classe de la llengua del lloc per preparar-se per marxar a l’estranger o fins i tot en classes privades amb un professor particular.

Quan es tracta d’aprendre una llengua estrangera, moltes persones creuen que un context d’aprenentatge com una estada a l’estranger és una fórmula màgica, i que tots i cadascun dels aprenents, immersos en un context tan naturalista, aprendran la llengua meta inexorablement i automàticament (en la recerca, aquesta creença s’exemplifica en el model de la hipòtesi del monitor de Krashen, 1977). Altres, com Long (1996), hi afegeixen un nou element, i emfasitzen la necessitat de la retroalimentació en l’adquisició de la llengua. Es va suggerir que no només l’adquisició natural de la llengua no condueix a alts nivells de competència, sinó que, de fet, pot fins i tot potenciar la fossilització, quan les formes lingüístiques incorrectes esdevenen habituals i no es corregeixen fàcilment. D’altra banda, la retroalimentació en la classe de llengua, si es proporciona de manera adequada, pot ajudar a accelerar l’adquisició de la llengua. No obstant això, els darrers anys, cada cop hi ha més investigadors que apunten la idea que, en comptes d’un enfocament de tot o res, el que pot demostrar ser més fructífer és la combinació dels diferents contextos (Ellis, 1994; Salaberry, 2002; Pérez-Vidal, 2010). La realitat és que l’ensenyament formal proporciona una base fonamental per a l’aprenentatge de la llengua. Com assenyala De Keyser (2010), l’èxit d’una estada a l’estranger depèn molt del coneixement declaratiu i procedimental de la llengua meta adquirit principalment a través de l’ensenyament formal. Així doncs, s’acumulen els majors beneficis quan l’ensenyament formal es combina amb altres contextos, com les estades a l’estranger i/o la immersió.

Per tant, qins són exactament els avantatges de l’ensenyament formal? I com se’n pot treure el màxim de benefici ? En els apartats següents, trobareu molta informació útil sobre l’ensenyament formal i la classe internacional de llengua, incloent-hi els beneficis que suposa i la manera de treure el màxim de profit d’aquest context d’aprenentatge.

"Apreneu tant com pugueu, sempre que pugueu, de qualsevol persona que pugueu; arribarà un moment que agraireu haver-ho fet."

Sarah Caldwell

 Vídeos Experts

1 – Què és exactament l'ensenyament formal?

Bé, en primer lloc hauríem de definir què entenem per ensenyament formal, perquè hi ha diferents enfocaments. Tenim enfocaments sintètics més tradicionals que descomponen la llengua en unitats diferents com la gramàtica o el vocabulari, i les presenten als estudiants perquè sintetitzin aquestes unitats que aprenen a la classe en comunicació real. O podem tenir un enfocament més analític, en el sentit que presentem un context interessant i significatiu o tasques o projectes, i es tracta que els estudiants aconsegueixin entendre les irregularitats lingüístiques, són ells els que analitzen la llengua. I en aquest segon enfocament, l'enfocament analític, s'inclouen enfocaments com l'ensenyament basat en tasques o el treball per projectes o l'aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres. I aquests enfocaments són els que situen el significat en el centre. La idea és proporcionar als aprenents coses interessants i significatives per fer i com a conseqüència tindrà lloc l'aprenentatge de la llengua. Així que primer hauríem de diferenciar això i una vegada que ho hem fet i escollim aquesta segona opció de l'ensenyament formal amb enfocaments analítics podem potenciar les quatre destreses clàssiques: parlar, escoltar, llegir i escriure.

2 – Com potencia aquestes quatres destreses l'ensenyament formal?

Parlar
Sobre les destreses orals en EF, cal pensar que la majoria de les persones dels contextos de llengües estrangeres només tenen l'oportunitat d'utilitzar realment la llengua i interactuar amb els altres a l'aula, i per això és especialment important que en l'ES fomentem aquesta destresa. Quan parlem de producció pensem en presentacions i projectes de classe, però la interacció també és fonamental, i sabem que condueix a l'aprenentatge de les llengües. La interacció és, sens dubte, una de les àrees que ha mostrat evidències més clares de la relació entre participar en conversa amb altres i aprendre realment.


Escoltar i llegir
Després, és clar, tenim les destreses d'escoltar i llegir. L'EF pot oferir l'oportunitat de formar els aprenents per escoltar realment. L'EF real no hauria de consistir en avaluar el que entenen o no, sinó en ajudar realment a escoltar i aplicar una sèrie d'estratègies per trobar el sentit del que escolten: dur a terme estratègies quan intenten pensar en la situació de la gent parlant, el que saben sobre el tema i la relació entre els personatges que parlen en l'exercici d'escoltar. La idea és fer-la més activa i més interactiva. El mateix s'aplica a la lectura. La lectura no hauria de ser una cosa estàtica, únicament si entenen el text o no. Es tracta més aviat d'activar totes aquestes estratègies que tenen a veure amb inferir a partir del text, endevinar a partir del context. I de nou, volem que tinguin un enfocament actiu i interactiu als textos en relació amb la tasca que duen a terme.

Escriure
Finalment, tenim l'escriptura. Per descomptat, l'EF pot potenciar l'escriptura. Avui estem més interessats, més que en l'escriptura com a producte, en el procés d'escriure. Volem que els aprenents prenguin part en les tres fases bàsiques de l'escriptura: planificar, formular o executar l'escriptura i revisar. Sabem que els escriptors amb experiència combinen aquests processos de manera molt eficient mentre escriuen. I l'EF hauria d'usar per ajudar els estudiants a combinar la planificació, l'execució i la revisió quan escriuen a l'aula.

Roger Gilabert Guerrero

— Universitat de Barcelona

"En contextos de llengües estrangeres, en què els estudiants tenen un contacte limitat amb la llengua a la classe, l’edat importa, i de fet, els alumnes d’edat més avançada treuen millors resultats en aquest tipus de context d’ensenyament formal."

1 – Quins processos subjauen en aquestes destreses?

Hi ha tres tipus de processos que volem potenciar amb l'EF. El primer grup de processos són els cognitius, el segon són els interactius i després els processos més socials i culturals. Sobre els processos cognitius, sabem que el que hem de fer en l'EF és potenciar coses com la percepció, i això és el que fem quan vam dissenyar els materials que proporcionem als aprenents, també amb el nostre treball com a professors. Coses com la comparació cognitiva, la procedimentalització, que significa la interiorització de formes noves a través de la pràctica i l'ús. Després també volem potenciar factors interactius com la negociació del significat i la forma i, molt important, la incorporació del feedback que rebem dels professors en l'EF. I volem potenciar els aspectes més socials i culturals com la construcció del coneixement i com la gent col·labora per generar el significat i el coneixement. Les classes d'EF són una oportunitat de potenciar les funcions sociopragmàtiques de la llengua. Aspectes com l'autoregulació i la participació en la conversa i, finalment, la internacionalització d'ítems lingüístics.

Alguns estudiants es beneficien més de l'EF que altres?

Els factors individuals importen, certament, pel que fa a l'aprenentatge de llengües en un context d'EF i avui sabem que l'edat és un factor important perquè la creença popular que "com més aviat, millor" pot ser certa per a contextos de segones llengües, però en contextos de llengües estrangeres en què els estudiants tenen un contacte limitat amb la llengua a la classe, l'edat importa, i en realitat els aprenents majors obtenen millors resultats en aquest tipus de context d'EF. Així que l'edat és un factor important que cal tenir en compte. Pel que fa a les diferències individuals en la memòria de treball, sabem i hem recollit algunes evidències en el nostre grup de recerca en adquisició de llengües de la Universitat de Barcelona que les diferències individuals en la memòria de treball són especialment importants en els nivells més baixos amb els aprenents més joves, pitjor amb el pas del temps sembla que importa cada vegada menys, en el sentit que el fet de tenir més oportunitats de exposar-se a input i més oportunitats d'usar la llengua fa que aquestes diferències individuals en la memòria de treball siguin menys importants amb el temps. Quan els aprenents són més joves, aquestes diferències realment els diferencien uns dels altres en la manera en que aprenen la llengua. També tenim els estils d'aprenentatge, per descomptat, i hi ha diferències en la manera en què les persones aborden l'aprenentatge de la llengua. Per a les persones més analítiques en la manera que breguen amb la llengua l'EF pot ser molt beneficiosa, si l'atenció està realment en la gramàtica i el vocabulari. Però també tenim estudiants que són més holístics en la manera en què aborden l'aprenentatge de la llengua, els quals es beneficien més dels mètodes comunicatius que els proporcionen projectes, tasques i contingut interessants. També tenim la personalitat, aspectes com la introversió i l'extraversió, i també tenim el tema de l'ansietat. Així que tots aquests factors individuals diferencien certament quant es beneficien de l'EF. El que crec que veurem en la investigació dels propers anys és un major interès en la interacció i el tractament de l'aptitud. Com fer coincidir millor les opcions d'ensenyament amb les diferències individuals. Crec que veurem moltes respostes molt concretes sobre les formes lingüístiques que s'han d'ensenyar de determinades maneres, més explícitament, més implícitament, per qui i amb quines tasques i en quines situacions. Així que obtindrem molta més informació sobre com fer coincidir millor les opcions d'ensenyament amb les diferències individuals.

2 – Quin consell donaria a professors i estudiants per preparar-se millor i treure el màxim profit de la classe d'EF?

Sens dubte, el que els recomanaria és que s'exposin a input intel·ligent i significatiu, aquest és el primer consell. I que abordin aquest input de manera activa i interactiva. Els professors ho poden potenciar, però els aprenents també poden preparar-se per a això usant l'input per a les tasques o els projectes en què estan treballant de manera més interactiva. I això per descomptat, implica escoltar i llegir, i obtenir input de la interacció també. I el segon consell, i crec que la majoria de les persones estaran d'acord, és que necessitem input, output, interacció i feedback. Si pensem en l'input i la interacció, recomanaria sense cap mena de dubte que les classes proporcionin oportunitats per a usar la llengua per a la interacció en parelles i grups, la interacció entre companys i entre els estudiants i els professors. I la classe seria una oportunitat per practicar la llengua, per posar a prova la hipòtesi pròpia sobre la llengua i consolidar el que hom sap. I també hauria de ser l'escenari per a practicar, posar a prova i usar la llengua. Finalment, tenim el feedback, que en l'EF és especialment important, i tenim el feedback entre iguals, i crec que cada vegada veiem més l'ús de l'escriptura col·laborativa, per exemple, en la que els companys es proporcionen feedback mútuament, també en la interacció oral. També hi ha el feedback del professor, en què el professor és el facilitador de recursos, un professor que pot proporcionar una bastida i recursos perquè els estudiants interioritzin el tipus de llengua que estan tractant en els seus projectes i tasques. Però també és molt important tenir en el centre de tot aquesta activitat centrada en el significat a l'aula que potencia la motivació, perquè així tens una part important del que necessites a l'aula. Després l'input, l'output, la interacció i el feedback, tot combinat, poden crear un entorn d'aprenentatge òptim en l'EF.

Roger Gilabert Guerrero

— Universitat de Barcelona

"Sempre és important situar al centre de tot plegat les activitats basades en el significat que augmenten la motivació."

 Entrevista

Juana Muñoz Liceras

— University of Ottawa

Quina és la millor manera d’aprendre una llengua estrangera?

Quins són els factors clau per a l’aprenentatge amb èxit d’una llengua estrangera o una segona llengua?

Bé, aprendre una llengua sembla que és una cosa que tothom, o si més no molta gent, fa, però això no significa que sigui senzill, i depèn de força factors. La gent aprèn una llengua per poder-se comunicar amb altres persones que no parlen el seu idioma, així que ho vol fer i vol utilitzar la llengua per a la seva carrera professional, per a la feina, així que quan algú s’enfronta a la llengua necessita dues coses: d’una banda, cal tenir ganes d’aprendre la llengua (la motivació és molt important); de l’altra, es necessiten eines i aptituds. De vegades, la gent té vertaders problemes per entendre altres sons o una altra llengua, per la qual cosa necessita ajuda amb aquest tema. Quant a la motivació, és necessari voler aprendre la llengua. Per tant, si hi ha motivació, i es necessita l’ajut de la família, cal cercar-lo; si es necessita l’ajut del professor, la persona en qüestió s’ha d’assegurar que el professor ajuda, i si té més problemes que els altres necessita cercar ajut per solucionar aquests problemes. Cal repetir les paraules més cops, s’han de desenvolupar estratègies pròpies per ajudar a aprendre el vocabulari i la gramàtica. S’ha de fer, perquè no és com aprendre una primera llengua, no sorgirà de forma natural, no es captarà de l’entorn. Cal escarrassar-s’hi força. Algunes coses sorgiran de forma natural; si és així, marcarà una gran diferència. Quan es tracta d’una primera llengua, la motivació no importa. Al final, s’aconseguirà, tret que es tingui un problema greu. Però per a una segona llengua es necessiten, de veritat: motivació i aptituds, i també ensenyament formal. Pel que fa als adults, resulta que es necessita ensenyament formal, tant és si està de moda com si no ho està. Potser necessiten més explicacions, més ensenyament formal, més exposició a la llengua. Però no es pot aprendre la llengua sense fer-ho, si es vol treballar la llengua.

Quin enfocament compliria aquests requisits?

Quan algú es disposa a aprendre una llengua, o marxa a l’estranger o l’aprèn al seu país, en una classe, com a professor o alumne. Per tant, cal procedir de dues maneres: s’ha de practicar tant com sigui possible en un entorn natural i practicar amb amics que parlin la llengua, si se’n tenen. Un component important de l’aprenentatge d’una llengua és viure en la llengua. Per tant, els pares que puguin haurien d’enviar els seus fills a l’estranger, perquè serà una experiència que perdurarà per sempre. Però abans, fins i tot abans de marxar a l’estranger, m’asseguraria d’haver tingut una quantitat X de mesos d’ensenyament perquè, des del punt de vista del temps i l’eficàcia, serà molt més productiu. La persona en qüestió estarà exposada formalment a l’estructura de la llengua, i això l’ajudarà quan se submergeixi en la llengua, perquè ja tindrà una idea d’on col·locar les paraules des del punt de vista de les diferències existents en la manera d’organitzar les paraules en les dues llengües. Això s’adquireix amb l’ensenyament. Així doncs, pel que fa a l’ensenyament, no significa que el docent hagi d’ensenyar les regles pròpiament dites, les regles que els lingüistes elaboren per explicar com funcionen les llengües, però hi ha diferents maneres de parlar sobre com funcionen les llengües. Els docents poden posar exemples, explicar acudits, poden ajudar els estudiants a jugar amb les paraules de la llengua, fins i tot es pot utilitzar la primera llengua per comparar els dos idiomes. No veig cap problema a utilitzar l’espanyol si s’ensenya anglès com a segona llengua. Els errors dels espanyols que un alumne espanyol captarà immediatament poden usar-se per ensenyar el que és possible en anglès i el que no ho és, perquè al final l’alumne acabi tenint la mateixa intuïció que els parlants nadius de la llengua. És el que jo sempre dic: si podem aconseguir que els aprenents d’espanyol tinguin la mateixa intuïció que els nadius (els nadius potser no són capaços d’explicar-ne el perquè, però saben si una construcció determinada és gramatical, possible o acceptable en la seva llengua materna), seria ideal. De fet, seria l’ideal per als aprenents i per als docents, perquè de vegades hi ha professors que no són nadius de llengua que ensenyen i han de formar-se. La formació dels docents és molt important, perquè puguin saber per què un alumne comet un error, si se’n vol dir “error”… També se’n pot dir “estructura no nadiua”. Idealment, el que seria desitjable és que els professors tinguin la intuïció dels parlants nadius… I si algunes estructures o principis subtils són difícils d’entendre, el que seria desitjable és que els professors tinguin les habilitats metalingüístiques que els permetin ajudar els aprenents a produir i entendre la llengua meta amb una competència similar a la dels nadius.

 Activitats

 Debat amb les parts interessades

 Bibliografia

— DeKeyser, R., 2010. Monitoring processes in Spanish as a second language during a study abroad program. Foreign Language Annals, 43(1), pp.80-92.

— Ellis, R., 1994. The study of second language acquisition. Oxford University.

— Krashen, S., 1977. The monitor model for adult second language performance. Viewpoints on English as a second language, pp.152-161.

— Leask, B. 2015. Internationalizing the curriculum. New York: Routledge.

— Long, M.H., 1996. The role of the linguistic environment in second language acquisition. Handbook of second language acquisition, 2(2), pp.413-468.

— Pérez-Vidal, C., 2011. Language acquisition in three different contexts of learning: Formal instruction, study abroad, and semi-immersion (CLIL). Content and foreign language integrated learning: Contributions to multilingualism in European contexts, pp.25-35.