4 — 
Superar les dificultats

"Quan anhelem una vida sense dificultats, recordeu-nos que els roures creixen amb força amb vents en contra i que els diamants neixen sota pressió."

Peter Marshall

En aquest apartat, podeu llegir les dificultats que poden experimentar els estudiants o els docents a la classe d’AICLE o EMI, i alguns consells per superar-les.

Reptes per als estudiants

Dificultat: em sento perdut a classe quan no entenc la llengua, i tinc la sensació que em perdo el contingut.

El nostre consell: el primer que hauríeu de fer és parlar amb el professor sobre les vostres inquietuds després de la classe. Feu-li saber que teniu dificultats, demaneu-li que utilitzi un PowerPoint si encara no ho fa o que parli una mica més a poc a poc. Us pot ajudar també fer algunes lectures preparatòries en la vostra L1, com a suport per a l’aprenentatge. Demaneu al vostre docent que us recomani lectures que us puguin ajudar. Recordeu, sempre serà difícil entendre al principi, però com més escolteu i practiqueu, més fàcil arribarà a ser!

Dificultat: no sé què fer fora de la classe d’AICLE que m’ajudi a fer-ho millor a la classe d’AICLE.

El nostre consell: quan repasseu fora de la classe, amb una mica es fa molt. Tot i que és bona idea utilitzar material en la vostra L1 per consolidar el que heu fet a classe, assegureu-vos que sou capaç d’usar la llengua meta per prendre apunts i explicar els conceptes nous. Acostumeu-vos a repassar els vostres apunts de classe diàriament, revisant el vocabulari i el contingut nous a mesura que vagin apareixent.

Dificultat: trobo difícil prendre apunts a la classe d’immersió. Els hauria d’escriure en la meva primera llengua o en la llengua meta?

El nostre consell: en primer lloc, sempre hauríeu d’intentar prendre apunts en l’idioma en què s’imparteix la classe. Això us ajudarà a consolidar el vocabulari en la llengua meta que necessiteu. A més, no caigueu en la temptació d’escriure tot el que sentiu o enteneu. Concentreu-vos a seleccionar les idees clau, i anoteu dos o tres punts clau per a cadascuna. Disposar d’un PowerPoint a classe pot ajudar a seguir el professor, però no caigueu en la temptació de copiar sense més ni més el que apareix en les diapositives. Els vostres apunts haurien de complementar les diapositives, afegint-hi informació addicional que expliqui el professor. Quan estudieu fora de la classe, podeu tornar a les vostres pròpies notes, així com a les diapositives de classe, per copsar-ho tot millor.

Reptes per als docents

Dificultat: hi ha molt vocabulari específic de la matèria amb el qual els estudiants no estan familiaritzats.

El nostre consell: feu que els estudiants elaborin el seu propi diccionari de classe, en el qual poden recollir vocabulari útil que necessitaran per a la classe. Pot ser un projecte que duri tot el curs, i pot ajudar a atendre les necessitats dels estudiants referents a l’aprenentatge de la llengua.

Dificultat: el meu centre està engegant l’AICLE, però jo tinc la sensació que no hi estic preparat.

El nostre consell: el primer que necessiteu és formar-vos tant com pugueu. Com amb qualsevol metodologia docent, els professors han d’estar ben formats i preparats per impartir les classes. Ensenyar mitjançant AICLE implica arribar a un equilibri entre la llengua i el contingut, i és fonamental ser-ne conscient en la metodologia docent. A més, assegureu-vos que us sentiu còmode amb la llengua meta. Si cal, matriculeu-vos en un curs de llengua per millorar les vostres destreses.

Dificultat: em costa trobar l’equilibri entre la llengua i el contingut.

El nostre consell: com assenyalen Coyle et al. (2010: 43), el major repte de l’AICLE es refereix a la relació que s’estableix entre els nivells lingüístics dels alumnes i els seus nivells cognitius, ja que és summament improbable que els nivells lingüístics i cognitius dels aprenents siguin iguals. És a dir, si el nivell lingüístic és massa alt per als estudiants, l’aprenentatge del contingut es veurà afectat negativament; si es redueix el nivell cognitiu per adaptar-se a un nivell més baix de competència lingüística, passa el mateix. Numrich (1989) proposa les cinc estratègies següents per millorar la comprensió del contingut a la classe d’AICLE:

 • feu prediccions partint del coneixement previ.
 • anticipeu el que es llegirà a continuació.
 • comproveu la comprensió del text durant la lectura.
 • analitzeu l’organització textual cercant determinats patrons.
 • feu classificacions per facilitar la comprensió de les semblances i les diferències.

Quan feu classes mitjançant la metodologia AICLE, heu d’estar sempre disposat a repetir i explicar la informació nova de manera diferent, més senzilla. També és bona idea utilitzar presentacions de PowerPoint per ajudar els vostres alumnes a seguir la classe.

"Quan anhelem una vida sense dificultats, recordeu-nos que els roures creixen amb força amb vents en contra i que els diamants neixen sota pressió."

Peter Marshall

 Vídeos Estudiants

1 — Quins considereu que són els reptes en la classe d’EMI/AICLE? Què feu per superar aquestes dificultats?

Diego
El simple fet de rebre classes en una llengua que no és la teva llengua materna ja constitueix un repte. Així que en aquest context aprens doblement: contingut i llengua. Com superar-ho? Bé, tot depèn del professor, que hauria de ser-ne conscient, i has de documentar-te llegint molt, preparar la classe i això.

Àstrid
El que considero un repte en una classe d'EMI és, d'una banda, entendre el contingut, i d'altra banda, entendre l'accent de la meva professora, perquè no estic acostumada a escoltar anglès.
El que faig per superar-ho és preparar-me per endavant, i si tinc alguna pregunta simplement aixecar la mà i va preguntar, perquè de vegades no vols fer una pregunta al professor. En aquestes classes ho faig i ja està, en cas contrari no segueixo el que diu. Si vull saber més perquè no ho he entès, li ho pregunto i llegeixo material complementari després de la classe.

2 — Què podeu fer per assegurar que els vostres problemes de comprensió no afecten l’adquisició del contingut?

Diego
En el cas de l'anglès, es tracta de preparar l'assignatura llegint, i a l'aula estar preparat per demanar explicacions, fer preguntes i ser actiu. M'he adonat que la majoria dels estudiants no estan molt disposats a participar i no estic segur de si ho entenen tot. Pel que fa a mi, sempre faig l'esforç d'entendre tot el que s'ensenya.

Àstrid
Preparar amb antelació i no tenir por d'usar la llengua o d'intentar entendre la llengua. Només has d'anar a classe ben preparat i no tenir por de fer una pregunta o preguntar als teus companys de classe o el que necessitis per entendre. No et quedis de mans plegades. Treballa.

 Vídeos Experts

1 – A quin tipus de dificultats s'enfronten majoritàriament els estudiants en la classe d'EMI / AICLE? Com poden superar aquestes dificultats?

Els estudiants de primer sovint se senten aclaparats pels termes tècnics. Així que una eina que solc usar és fer-los crear un diccionari col·laboratiu, de manera que entre tots creen una mena de Wiki de comptabilitat de tots els termes usats. Això és una cosa. I l'altra cosa que hem de tenir en compte és si hi ha assignatures contínues. Per exemple, si han fet Comptabilitat de Costos I en anglès i després tenen Comptabilitat de Costos II en espanyol o viceversa els crea molta confusió. Així que vam intentar evitar-ho o portar molta cura quan passem d'una llengua a l'altra.

2 – Quin consell donaries als professors per assegurar l'equilibri entre la llengua i el contingut?

Només puc parlar sobre la meva pràctica, i la meva pràctica es basa en centrar l'atenció en el contingut, que és del que sé, i sé molt poc sobre la llengua anglesa, de fet. Així que em centro en el contingut i després, a mesura que sorgeixen, intento resoldre tots els problemes amb l'anglès.

Ester Oliveras

— Universitat Pompeu Fabra

"Els estudiants de primer de vegades s’atabalen amb els termes tècnics, per la qual cosa una eina que utilitzo sovint és fer-los elaborar un diccionari col·laborativament, de manera que entre tots creen una mena de ‘Wiki Accountability’ de tots els termes usats."

 Entrevista

Thomas Somers

— Universidad Autónoma de Madrid

AICLE inclusiu i estudiants immigrants, una entrevista a Thomas Somers

Hauria de ser inclusiu l’AICLE?

Bé, en primer lloc, l’AICLE –que significa “aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera”– és un tipus d’educació bilingüe. I tot i que va ser desenvolupat originàriament per a infants que parlen la llengua dominant i majoritària, alguns investigadors han suggerit recentment que l’AICLE pot constituir, en realitat, una alternativa per a l’aprenentatge de llengües més adequada per a estudiants immigrants de llengües minoritàries. Millor que l’educació monolingüe. I millor que els programes educatius bilingües que es desenvolupen per a llengües minoritàries regionals, com el gaèlic o el català [en els quals els infants reben l’ensenyament a través de la llengua dominant i de la seva llengua materna].

Així i tot, n’hi ha alguns que opinen que a l’AICLE no haurien de preocupar-lo els estudiants immigrants: al contrari, fan una rígida distinció entre l’ensenyament de llengües estrangeres per a estudiants de llengües majoritàries i l’ensenyament de la llengua local per a estudiants immigrants. Trobo que aquesta visió és inherentment elitista: en negar l’AICLE als estudiants immigrants de llengües minoritàries limitem les seves oportunitats i augmentem la desigualtat entre els parlants de llengües majoritàries i els parlants immigrants de llengües minoritàries, i ens arrisquem a una sèrie de conseqüències negatives (per exemple, pèrdua d’autoestima, oportunitat perduda d’aprendre una llengua addicional).

Així que, rotundament sí! L’AICLE hauria de ser inclusiu.

Podeu donar-me més raons per les quals l’AICLE és millor per als estudiants immigrants?

En primer lloc, els altres tipus d’educació bilingüe fan curt d’una manera o una altra. Els tipus d’educació bilingüe tradicionals per a les minories regionals que he esmentat abans no són adequats per als estudiants immigrants de llengües minoritàries. En el cas d’una minoria regional, tots els parlants d’una llengua minoritària estan concentrats en la mateixa regió, i sovint compten amb un govern local i una infraestructura educativa (professorat, materials) amb aquest objectiu. Ara, això no passa amb els parlants immigrants de llengües minoritàries. Estan espargits en petites comunitats pertot arreu del país, però hi ha un gran nombre de llengües minoritàries diferents (de vegades, fins a un centenar en una sola ciutat; imagineu el que suposa muntar escoles separades per a cadascuna!). És difícil trobar materials i professorat bilingüe qualificat. En ocasions, aquestes llengües no tenen escriptura i quan sí la tenen és possible que els infants ni tan sols parlin la llengua normalitzada a casa, sinó un dialecte… I tot i que siguem capaços de superar totes aquestes dificultats, realment volem agrupar els estudiants immigrants de llengües minoritàries en programes separats de la llengua local? Fer-ho només els segregarà més de l’ensenyament majoritari i al final també del conjunt de la societat, i no els proporcionarà més possibilitats d’èxit, sinó menys.

En segon lloc, tot i que hi ha poques evidències empíriques en total (sobretot en el cas d’Europa), les evidències de les quals disposem suggereixen que l’AICLE va esdevenint cada cop més popular entre les famílies immigrants, ja que els permet desenvolupar un capital lingüístic, social, econòmic i simbòlic. Per a aquests estudiants i les seves famílies, l’AICLE és una estratègia per ascendir socialment, que els permet un millor accés a les comunitats de llengües internacionals i nacionals, tant per motius d’integració com per aconseguir avantatge en el mercat laboral globalitzat. Acadèmicament, en termes de desenvolupament del coneixement i de la llengua, aquests estudiants en realitat obtenen resultats comparables (i en alguns casos, superiors) amb els dels seus companys de la llengua majoritària, i desenvolupen un bi-/multilingüisme additiu en una segona llengua (la llengua majoritària del centre) i una tercera llengua (l’idioma estranger d’AICLE) durant el procés.

En tercer lloc, l’AICLE permet que aquests estudiants adquireixin nivells avançats de competència funcional en una llengua addicional (cosa que no s’aconseguiria amb l’educació monolingüe ni amb l’educació bilingüe regional).

En quart lloc, en l’AICLE poden aprendre de manera més interactiva, més motivadora i rebent un major suport en forma de bastida, cosa que també en facilita l’accés al contingut que volem que adquireixin en primera instància.

I en darrer lloc, l’AICLE permet que els estudiants immigrants de llengües minoritàries desenvolupin la motivació i una autoimatge positiva. Perquè, penseu-ho, en una classe en una llengua estrangera, ningú no té avantatge, tots els infants estan junts en el mateix vaixell perquè la llengua de l’ensenyament no és l’idioma nadiu de cap d’ells.

Com funcionaria l’AICLE inclusiu? Com podem implementar-lo?

Tot i que la llengua de l’ensenyament en l’AICLE no sigui necessàriament la L1 de tots els estudiants, la metodologia AICLE és fonamentalment inclusiva en el sentit que permet la coexistència i l’ús de les llengües de tots els estudiants a la classe. L’AICLE reconeix i valoritza els orígens i les llengües minoritàries dels estudiants immigrants, i hi dona suport. I veiem que això és un fort indicador d’èxit. A més, estudiant en un context que dona suport a les seves llengües i cultures minoritàries, els estudiants immigrants poden desenvolupar llengües addicionals i assolir l’èxit acadèmic sense els inconvenients psicològics associats a altres programes (com l’educació monolingüe) en què les llengües nadiues dels estudiants no s’usen com a llengües vehiculars de l’ensenyament.

Això és degut al fet que l’AICLE constitueix un context d’apoderament en què els estudiants tenen més espai per a la interacció, cosa que els permet produir més parla personal i els proporciona més oportunitats centrades en el contingut per al desenvolupament lingüístic. Això fins i tot pot portar al que es denomina “processament semàntic profund”, ja que els estudiants reflexionen més a l’hora d’expressar-se, cosa que també potencia la comprensió dels conceptes relacionats amb el contingut. Com a resultat d’aquest apoderament, els estudiants d’AICLE són més segurs d’ells mateixos, ja que la seva llengua no es veu sotmesa al mateix escorcollament opressiu que en la classe de llengua estrangera i, per als estudiants immigrants, en totes les altres classes de les llengües dominants.

 Consell

A Naves (2002), es resumeixen així les estratègies docents dels programes AICLE reeixits:

 • Els professors mostren comportaments didàctics actius, com ara donar explicacions clares, descriure les tasques acuradament, mantenir la implicació dels aprenents en les tasques d’ensenyament mantenint l’atenció en l’activitat, marcar el ritme de l’ensenyament de manera adequada i comunicar les seves expectatives relacionades amb l’èxit dels estudiants.
 • En presentar la informació nova, els docents utilitzen estratègies apropiades, com fer demostracions, subratllar, utilitzar suports visuals, repetir, parafrasejar, proporcionar suport en forma de bastida, relacionar la informació nova amb el coneixement previ dels aprenents, etc., per fer que l’input sigui comprensible i contextualitzat.
 • Els professors fan el seguiment del progrés dels estudiants i proporcionen retroalimentació d’immediat sempre que es requereix. Comproven la comprensió constantment, cosa que deriva en alts nivells de comunicació entre docents i alumnes, i entre els mateixos aprenents.
 • Contribueix a un ensenyament efectiu el fet de permetre als alumnes donar respostes de tipus molt divers: des de respostes verbals tant en la L1 com en la L2 fins a respostes no verbals (respondre fent) en etapes inicials, tot i que s’esperi que, un cop que mostrin un domini suficient de la llengua meta, vagin responent progressivament només en la llengua meta. En etapes inicials, l’èmfasi es posa en el desenvolupament de les destreses receptives.
 • Integren de manera coherent la llengua meta i contingut acadèmic cognitivament estimulant.
 • Els docents responen a les cultures dels seus estudiants i n’utilitzen la informació com a referents culturals, organitzen l’ensenyament per desenvolupar les estructures dels participants a partir de les cultures d’origen dels estudiants i observant els valors i les normes de les cultures d’origen dels seus alumnes.
 • Les tasques inclouen tasques pràctiques, tasques d’aprenentatge experiencial, tasques de resolució de problemes, etc.
 • En el disseny del programa s’integren processos i destreses cognitius, com identificar, comparar, treure conclusions, cercar semblances i diferències, etc.
 • Alguns especialistes en AICLE també suggereixen l’aprenentatge col·laboratiu, l’autoaprenentatge i l’aprenentatge autodirigit.
 • Els professors tenen altes expectatives sobre el rendiment dels estudiants i els seus resultats acadèmics.

 Bibliografia

— Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D., 2010. Content and language integrated learning. Ernst Klett Sprachen.

— Naves, T., 2002. What are the characteristics of successful CLIL programmes. TIE-CLIL professional development course, pp.91-94.

— Numrich, C., 1989. Cognitive Strategies for Integrating ESL and Content Area Instruction.